Arbeidsrecht, Letselschade Advocaat | Makelaardij Informatie over advocatuur, testamenten opstellen & uitvaartverzekeringen vergelijken

September 2, 2022

Een goede arbeidsadvocaat weet alles over rust- en arbeidstijden

Filed under: Uncategorized — Ethan Alexander @ 8:08 am

Juridisch adviesArbeid- en rusttijden: bij deze regeling staan de normen voor de minimale rusttijd en de maximale arbeidstijd centraal. Bij deze normering wordt een onderscheid gemaakt tussen jeugdige werknemers en werknemers van 18 jaar of ouder. 

Arbeidstijdenwet:

 • Verbod op kinderarbeid
 • Verplichting werkgevers (in de vorm van voorschriften) 

Algemene werkgeversverplichting:

 • Arbeid- en rusttijdenbeleid (art. 4:1 ATW)
 • Vaststelling arbeid- en rusttijdenpatroon (art. 4:1A ATW)
 • Mededelings arbeid- en rusttijdenpatroon (art. 4:2 ATW)
 • Registratie arbeid en rusttijden (art. 4:3 ATW) 

Mededelingsverplichting (art. 4:2 ATW): persoonlijke instemming krijgt meer aandacht. Het verhaal is nu omgekeerd. Tijdigheid wordt onder andere bepaald door de werknemer. Als dat zo is waarom heb je in 2de en 3de lid erin staat dat werknemer en niet mee instemt, kan hij dan ontslagen worden? Een goede arbeidsrecht advocaat kan je hier alles over vertellen. Arbeidsrechtadvocaat.org is hiervoor een goed startpunt. 

Arbeidstijd: de tijd waarin de werknemer arbeid verricht. Het moment waarop arbeid word verricht gaat in op het tijdstip dat de werkgever genoemde inspanning van de werknemer verlangt. 

 • Woon-werkverkeer valt niet onder het begrip arbeid
 • Werk-werkvereker valt wel onder het begrip arbeid.
 • Wanneer de werknemer arbeid zou hebben verricht, maar dit door ziekte, vakantie, buitengewoon verlof, wettelijke verplichting niet heeft kunnen verrichten (art. 5:2 ATW).

Richtlijn 2003/88/EG: de tijd waarin de werknemer werkzaam is, ter beschikking van de werkgever staat en zijn werkzaamheden of functie uitoefent, op grond van de nationale wetten en/of gebruiken. 

HVJ jaëger: de definitie van het begrip arbeidstijd naar de nationale wetten en/of gebruiken verwijst, betekend. Niet dat de lidstaten eenzijdig de strekking van dit begrip kunnen bepalen. De lidstaten mogen dan ook geen enkele voorwaarden verbinden aan het recht van werknemers over de arbeidstijd en van de desbetreffende rusttijd, aangezien dat recht rechtstreeks uit de bepaling van de richtlijn voortvloeit. Iedere ander uitlegging zou de doelstelling ondermijnen van de richtlijn. In de richtlijn staat dat je de definitie mag aanpassen, maar het Hof zegt van niet. 

Rusttijd: de tijd dat de werknemer geen arbeid verricht of dienst heeft. De werknemer kan vrijelijk over zijn tijd kan en moet kunnen beschikken. Deze tijd bestaat tenminste uit een aantal aaneengesloten uren die in de ATW voor en na de dienst zijn voorgeschreven. 

 1. Wekelijks onafgebroken rusttijd
 2. Dagelijks onafgebroken rusttijd
 3. Dienst art 1:7 lid 1 onder c ATW 

Periode waarin arbeid wordt verricht. Periode wordt begrensd door rusttijden van minimaal 8 uur.  Een dienst wordt bepaald door de arbeidstijd en pauze samen. De dagelijks onafgebroken rusttijd van 11 uur bij een normale dienst en van 14 uur na een nachtdienst kan worden ingekort tot 8 uur. 

Pauze art 1:7 lid 1 onder e ATW: pauze is onderbreking van de arbeid in een dienst, rusttijd is een onderbreking van de arbeid tussen 2 opeenvolgende diensten. 

Nachtdienst art 1:7 lid 1 onder d ATW: het aantal nachtdiensten achtereen en per periode is gemaximeerd. 

 • Consignatie art 1:7 lid 1 onder g ATW
 • Consignatie: Je weet niet of je opgeroepen wordt. Bijvoorbeeld uitval elektriciteit.
 • Bereikbaarheidsdienst ( art 1:1 ATB)  Geen sprake van onvoorziene omstandigheden. Je weet dat je wordt opgeroepen, maar je weet niet wanneer. Een arbeidsrecht advocaat Amsterdam kan dit begrip nader invullen zodat duidelijker wordt wat hier precies onder valt.  

Een aangesloten periode van ten hoogstens 24 uren waarin de werknemer zo nodig naast het verrichten van de bedongen arbeid, verplicht is om bereikbaar te zijn om op oproep zo snel mogelijk de bedongen arbeid verrichten. 

 • Aanwezigheidsdienst: De aanwezigheid van de werknemer op de arbeidsplaats verlangt en moet hij op oproep zo snel mogelijk de bedongen arbeid verrichten. 

Verplicht op de werkvloer aanwezig! 

Een aangesloten periode van ten hoogstens 24 uren waarin de werknemer zo nodig naast het verrichten van de bedongen arbeid, verplicht is om op de arbeidsplaats aanwezig te zijn om op oproep zo snel mogelijk de bedongen arbeid te verrichten. De arbeid begint meteen op het moment van oproep en telt voor minimaal een halfuur arbeidstijd.  Wij hadden een uitzondering gemaakt. Als je tijdens aanwezigheidsdienst slaap wordt dit aangeduid als rusttijd. Je voldeed in dat geval waarschijnlijk heel makkelijk aan de 48 uur werkweek (bijvoorbeeld bij de brandweer). 

Jurisprudentie over arbeidstijden

Filed under: Uncategorized — Ethan Alexander @ 8:07 am

Een belangrijke zaak op dit vlak is HVJ EG Jaeger:

Beslissend is dat zij fysiek aanwezig moeten zijn op de door de werkgever aangewezen plek en zich daar te beschikking van hem moeten houden om indien nodig onmiddellijk hun diensten te kunnen verlenen. 

Tijd verplichte aanwezigheid op de arbeidsplaats = dus arbeidstijd in het arbeidsrecht. GELDT alleen voor aanwezigheidsdiensten. Brandweer 24 uur aanwezig, 24 uur loon.

Maakt niet uit wat voor dienst je werkt, als het noodzakelijk is voor de continuïteit en de dienstverlening. Dagelijks onafgebroken rusttijd moet worden gecompenseerd, anders op een ander tijdstip (http://www.languages-study.com/press/personal_injury_law_claim_letselschade_advocatenkantoor_in_dordrecht.htm).

 • Week en dag

Kalenderweek, periode die aanvangt op zondag 00.00 uur en eindigt op de daaropvolgende zaterdag om 24.00 uur. 

 • Wekelijks en dagelijks

Wekelijks moet worden losgekoppeld van de kalenderweek. Deze heeft uitsluitend betrekking op rusttijd in een willekeurig periode van 7 achtereenvolgende dagen. 

Dagelijks: Betrekking op elke periode van 24 aaneengesloten uren te rekenen van af het tijdstip waarop de werknemer met het verrichten van zijn arbeid is begonnen. Dit soort berekeningen worden kunnen door advocaten arbeidsrecht makkelijk gemaakt worden, zoals hier. Uiteraard kunt u dit ook zelf indien u dat wenst. 

 • Aard van de arbeid  Art 5:6 ATW

Productieprocessen die niet onderbroken mogen worden, redenen van technische aard, redenen van maatschappelijke aard ( politie, openbaar vervoer, brandweer etc.) 

 • Bedrijfsomstandigheden
 • Samenloop

Samenloop van ATB en het ATB vervoer. Van de geldende normen de strengste norm, die aan de betrokken werknemer de meeste bescherming biedt van toepassing is. 

 • Overwerk

Door ( IAO ) of voor ( CAO ) de werknemer overeengekomen arbeidstijd. 

 • De verplichting tot het verrichten van overwerk

De werkgever kan van een werknemer niet verlangen dat er overwerk wordt verricht in strijd met de wettelijke arbeid- en rusttijdennormering. Weigering kan niet leiden tot ontslag op staande voet. 

Uitzondering:

 • afwezigheid van alle schuld
 • Ontbreken van wederrechtelijkheid
 • Weigering moet tijdig aan de werkgever worden gemeld zodat deze nog in staat is om adequate maatregelen te treffen. 

Overwerkt moet worden verricht als een dergelijke verplichting uitdrukkelijk is geregeld in in de iao of CAO, personeelshandboek. Via een incorporatiebeding kan de werknemer hieraan worden gebonden. Mocht de inhoud van de iao geen duidelijkheid verschaffen dan gelden de r&b en het afwegen van belangen die in het geding zijn bij het verrichten van overwerk.

Handhaving

 • Door werkgever, voogd ( art 3:1 ATW) 
 • Civielrechterlijk: art 4:1 ATW, 4:2 ATW. Handelingen of afspraken in strijd hiermee zijn vernietigbaar. 
 • Bestuursrechterlijk: Bestuurlijke boete. Beboetbaar feit en een boete. 
 • Strafrechterlijk: WED 

Arbeidstijdenrichtlijn

Art 7 

 1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat aan alle werknemers jaarlijks een vakantie met behoud van loon wordt toegekend. Overeenkomstig de in de nationale wetten en of gebruiken geldende voorwaarden voor het recht op en toekenning van een dergelijke vakantie
 2. De minimumperiode van de jaarlijkse vakantie met behoud van loon kan NIET door een financiële vergoeding worden vervangen behalve in geval van beëindiging van het dienstverband. 

HVJ EG FNV overweging 29

Deze richtlijn voert daarenboven de regel in, dat de werknemer in normale omstandigheden het belang van een doeltreffende bescherming van zijn veiligheid en gezondheid daadwerkelijk rust moet kunnen genieten. Aangezien krachtens art 7 lid 2 het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon alleen in geval van beëindiging van het dienstverband kan worden vervangen door een fiscale vergoeding. 

Afkoop is daarom uitgesloten!! Daadwerkelijke rust = daadwerkelijke vakantie. Art 7:638 BW geeft geen PLICHT om vakantie op te nemen, maar een recht. Mag je deze dagen meenemen naar volgend jaar?

http://joomdom.com/fakty/do_this_before_choosing_an_attorney_dordrecht_letselschade_advocaat.htm

De conversie van een arbeidsovereenkomst

Filed under: Uncategorized — Ethan Alexander @ 8:07 am

Terzijde schuiven van conversie arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het Uitzendbeding:

Pas na 26 weken kan art. 7:668a BW worden toegepast. Conversie wordt 26 weken naar voren geschoven. Bij de berekening wordt rekening gehouden met weken die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan een jaar. Bij onbepaalde geen 26 weken!  Uitzendbeding alleen in iao overeengekomen? Bekijk deze website.

Bedoeling van het uitzendbeding is om de beëindiging van rechtswegen van de uitzendovereenkomst niet aan de partijen bij die overeenkomst over te laten. De uitzendovereenkomst eindigt. Misbruik van bevoegdheid, vordering bij de inlener. ( bijvoorbeeld strijd met gelijkebehandelings wetgeving)

Uitzendbeding als ontbindende voorwaarde. Ook de werknemer kan onverwijld ( met onmiddellijke ingang) opzeggen. Afwijking op grond van cao kan alleen wat betreft de duur van het uitzendbeding, tegengaan van de draaideurconstructie. Vraag hierover advies of meer informatie bij een advocaat in het arbeidsrecht. 

Draaideurconstructie:

Het onderscheidend element is de arbeid die wordt verricht, die moet wat betreft de inhoud en de arbeidsvoorwaarden niet al te veel verschillen.

Uitzend-cao * ABU * en het fasen systeem MAG ALLEEN TERMIJNEN AFWIJKEN!! 

 Fase A:  Steeds werkzaam op grond van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Tenzij uitdrukkelijk een uitzendovereenkomst voor onbepaald tijd is aangegaan. 

 • 78 weken
 • Werkzaam bij dezelfde uitzendwerkgever
 • Geen onderbreking van 26 weken of meer bij 2 uitzendovereenkomsten( anders begint de telling op nieuw) 

Fase B:       Uitzendbeding is niet meer van toepassing. 

 • Fase A doorlopen 
 • Max 8 overeenkomsten voor bepaalde tijd en langer dan 2 jaar
 • Minder dan 13 weken onderbreking loopt fase B door.
 • Langer dan 13 korter dan 26 weken begint fase B opnieuw
 • Langer dan 26 weken terug naar fase A

Fase C:

 • Fase B heeft doorlopen of binnen 13 weken na afloop fase B bij dezelfde werkgever
 • Uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
 • Uitzendovereenkomst afgelopen, korter dan 26 weken terug naar fase B< langer dan 26 weken terug naar fase A. 

Constructie ABU-CAO is in strijd met de wet. Deze bevoegdheid hadden ze niet! Bevoegdheid om de termijnen te veranderen, alleen termijnen dus niet tot iets anders. Goed kijken naar de afwijkingsconstructie. M.b.t. de conversietermijnen. Kan dat EUROPEES? Europese hof heeft beslist dat er altijd een overeenkomst voor onbepaalde tijd moet zijn, want die geeft de beste bescherming aan de werknemers. Er zijn grenzen aan bepaalde tijd constructies. Een gespecialiseerde advocaat kan u hierover meer vertellen. 

Donner wilde dit veranderen, kan Europees rechterlijk niet door de beugel. Er zijn te  veel signalen dat het niet klopt. 

Uitzendbeding elementen: 

 • Schriftelijk opgenomen in de uitzendovereenkomst. Kan alleen in de individuele sfeer worden afgesproken ( verschil met bijvoorbeeld proeftijd!) 
 • Beëindiging op verzoek van de inlener als hij dat wil, hoeft geen reden te geven! 
 • Beëindiging van RECHTSWEGE 
 • Verliest zijn effect na 26 weken, afwijking uitsluitend bij CAO 
 • Bij ziekte eindigt de uitzendovereenkomst ( ABU-CAO) 

WAADI

Zowel uitzendrelatie, als detachering. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.. 

4 elementen:

 1. Tegen vergoeding

De intermediair door de inlener wordt beloond voor zijn diensten

 1. Een ander

Zowel natuurlijke als rechtspersoon ( geen intraconcernuitlening)

 1. Onder dienst gezag en leiding

Het uitzendbureau levert iemand die voldoet aan de eisen van de inlener. Vorm van werkgeversgezag dan wordt uitgeoefend door de inlener. Feiten en omstandigheden van het geval doorslaggevend ( Verantwoordelijk bv voor eindresultaat) 

 1. Anders dan krachtens met deze gesloten arbeidsovereenkomst.

Geen arbeidsbemiddeling. 

Uitzondering art 1 lid 3 WAADI.

 1. Geleverde zaak
 2. Collegiale uitlening ZONDER winstoogmerk. Alleen bij wijze van hulpbetoon. Tijdelijke terbeschikkingstelling! 

Voorschriften

Voor het beschikbaar stellen van arbeidskrachten is geen vergunning nodig! De inlenersaansprakelijkheid loopt via de invorderingswet 1990. Geblokkeerde G-rekening, niet de vrije beschikking over de gelden die op deze rekening staan. Belasting en sociale premies. Zit een pandrecht op. 

De flexibele arbeidskrachten ontberen de zekerheid die werknemers met een iao gaat. 

WAADI

Voorschriften:

 1. Loonverhoudingsvoorschrift, loon gelijkwaardige functies, uitzondering
  1. Deze is van toepassing tenzij op hem een cao van toepassing is met een eigen beloningsregeling of op de inlener een CAO van toepassing is waarin een specifieke regeling os opgenomen over de beloning van ingeleende arbeidskrachten. Art 8 WAADI. Als er niet is geregeld loon betalen wat in bedrijf gebruikelijk is. Per CAO mag je daarvan af wijken. 
 2. Verbod om van de arbeidskracht een tegenprestatie te bedingen
 3. Onderkruipverbod

Dit betekend dat bij een collectief conflict bij een werkgever geen vervangende arbeidskrachten mogen worden gestuurd, om eventueel arbeidsconflict te beïnvloeden.

 1. De informatieverplichting over de arbeidsomstandigheden op de werkplaats.

Hoe zit het met vakantie en verlof in het Nederlandse arbeidsrecht

Filed under: Uncategorized — Ethan Alexander @ 8:06 am

Het verschil tussen:

Vakantie: vrije tijd ( herstel & ontspanning staat centraal)

Verlof: Vrije tijd ( voldoen aan verplichtingen die niet voortvloeien uit een arbeidsrelatie) Verlof met een bepaald oogmerk

Vakantie:

Werknemer vrijgesteld is van de uit zijn iao voortvloeiende verplichting om arbeid te verrichtten. Alleen van toepassing als een vrije dag als vakantie wordt bestempeld. Of dit zo is kan een arbeidsrecht advocaat Rotterdam u haarfijn uitleggen.

Geen vakantie:

 • Algemeen erkende christelijke feestdagen
 • Roostervrije dagen
 • Snipperdagen, tenzij deze met vakantie zijn gelijkgesteld. 
 • Nationale feestdagen 

Minimum vakantieaanspraken 

4x bedongen arbeidsduur per week ( art 7:634 BW )

 • Een werknemer met een iao voor een volledige (voltijdse) werkweek heeft in principe aanspraak op 4 weken vakantie per jaar
 • Heeft de werknemer het afgelopen jaar niet volledig gewerkt, dan wordt het aantal vakantiedagen naar evenredigheid gekort. 
 • Flexwerkers berekening achteraf, kan je wel voorschot vragen. 
 • Ook tijdens proeftijd worden vakantieaanspraken opgebouwd
 • Feitelijke arbeidsduur is doorslaggevend 
 • Van het wettelijke minimumaantal vakantiedagen kan niet worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst of CAO.

Bovenwettelijke vakantieaanspraken

Alle vakantieaanspraken die het wettelijk minimum van een bepaald jaar te boven gaan. Hier mag wel worden afgeweken ten nadele van de werknemer. Per IAO of CAO. Zieke werknemer kan dan worden geconfronteerd met een verminderde opbouw van vakantieaanspraken, voor zover dit het bovenwettelijke gedeelte te boven gaat. 

Art. 7:640 lid 2 BW 🡪 bovenwettelijke vakantiedagen mogen alleen worden uitgeruild of afgekocht als dit vooraf is overeengekomen door werknemer en werkgever bij individuele arbeidsovereenkomst of cao. Vraag een advocaat wat in uw specifieke situatie van toepassing is. 

Opbouw vakantiedagen:

Art. 7:634 BW 🡪

 • Opbouw van vakantiedagen is gekoppeld aan het recht op loon als beslissend criterium.
  •  Bij situaties die voor het financiële risico van de werkgever blijven, zoals het niet hebben van werk of het op non-actief stellen, bouwt de werknemer gewoon vakantiedagen op.
  • Bij een vorm van onbetaald verlof bouw je geen vakantieaanspraken op. 
  • Geen recht op loon, toch opbouw vakantiedagen art 7:635 
 • Opbouw van vakantie vindt plaats naar evenredigheid vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Met het verstrijken van de tijd groeien de vakantierechten.
  • Minimaal wordt per jaar viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week opgebouwd (wettelijk minimum). In arbeidsovereenkomsten of cao’s is meestal bepaald dat een werknemer meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum opbouwt. Geen recht op loon, toch opbouw vakantieaanspraken art 7:635 
  • Militaire dienst
  • Onbetaalde vakantie bij nieuwe werkgever. Art 7:641 lid 3 Heeft hij aanspraak op vakantie zonder behoud van loon voor de periode waarover hij volgens een verklaring van zijn oude werkgever bij het einde van die arbeidsovereenkomst nog aanspraak heeft.
  • Bijwonen van vakbondsvergaderingen ( om de internationale vakverenigingstandaard in stand te houden.) 
   • Betaald verlof 🡪 opbouw vakantieaanspraken
   • Onbetaald verlof 🡪 geen opbouw vakantieaanspraken. 
  • Onvrijwillige werkeloosheid art 8 BBA – Normaal bedrijfsrisico Bijvoorbeeld bij ontheffing van het verbod van werktijdverkorting, werkwillige niet deelneemt aan een staking. In beide gevallen is van belang in hoeverre op de WG een loondoorbetalingsverplichting rust.  
  • Politiek verlof
  • Langdurig zorgverlof
  • Zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg
  • Ziekte.

Het vakantiebegrip en het arbeidsrecht

Filed under: Uncategorized — Ethan Alexander @ 8:06 am

Volledig arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

De opbouw van vakantieaanspraken is beperkt tot de laatste 6 maanden waarin de werknemer de bedongen arbeid niet verricht wegens ziekte. Wordt achteraf berekend. Bovendien worden perioden die elkaar minder dan een maand opvolgen meegeteld.  

Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

 • Hij verwerft slecht aanspraak op vakantie die een evenredig gedeelte bedraagt van datgene waarop hij recht zou hebben gehad als hij voor de volledige arbeidsduur arbeid zou hebben verricht.  De zieke werknemer bouwt alleen vakantieaanspraken op gedurende de over hem gewerkte uren. 
 • Je bouwt geen vakantieaanspraken op over het gedeelte dat je ziek bent. 

Redenering

Als deze gedeeltelijke arbeidsongeschikte vakantie opneemt, worden van het tegoed alleen de dagdelen of de dagen waarop hij werkzaam is afgeschreven. 

In de praktijk zal een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer pas vakantie opnemen als deze hersteld is. Heeft maar recht op ½ van de vakantieaanspraken waar hij als hij gezond was geweest recht op had gehad. Werkt integratie tegen, want een volledige bouwt 6 maanden op. 

Uitzondering

 • Arbeidsongeschiktheid door opzet
 • Belemmering/Vertraging genezing
 • Opzettelijk verstrekken valse inlichtingen over bestaan gebrek
 • Weigeren passend arbeid. ( geen recht op loon = geen recht op vakantie )

Geen compensatie met vakantieaanspraken

 • Uitsluiting van het zwangerschap- en bevallingsverlof voor compensatiemogelijkheden niet in aanmerking
 • Kraamverlof, kort- en langdurig zorgverlof, ouderschapsverlof.
 • Ziet niet op samenloop van het verlof met al vastgestelde vakantie. 

Compensatie met vakantie met instemming art 7:636 lid 1

Uitdrukkelijk alleen als de werknemer ermee instemt. En waarborg voor het wettelijk minimum. Verlof wordt gecompenseerd met een deel van de vakantiedagen, maar alleen met uitdrukkelijke instemming van de werknemer. MOET individueel zijn. Dus CAO kan je dat niet afspreken. Alléén bovenwettelijk kan je compenseren.) Belangrijk verschil tussen bovenwettelijk en minimum. 

Ziekte en compensatie met vakantieaanspraken

 1. Ziekte waardoor de werknemer de overeengekomen arbeid niet verricht

Ziekte en vakantiedagen: Werkgever en werknemer kunnen overeenkomen dat ziektedagen in mindering komen op de bovenwettelijke vakantiedagen. Ziekteverzuim vermindert dus in dit geval het tegoed aan bovenwettelijke vakantiedagen, art. 7:637 lid 1 BW. Verrekening met de uit vorige jaren gespaarde vakantieaanspraken is dus niet mogelijk. Moet schriftelijk vooraf per arbeidsovereenkomst of CAO. Verrekening kan complex zijn, vraag dan ook hulp indien nodig van een specialist, bijvoorbeeld een advocaat. 

 1. Ziekte tijdens een vastgestelde vakantie 

Wanneer een werknemer ziek word tijdens zijn vakantie, gelden die dagen niet als vakantiedagen. Schriftelijk kunnen hier andere afspraken over gemaakt worden, zolang het wettelijk minimum maar overeind blijft, art.7:637 lid 2 BW. 

Vaststellen van vakantie  art 7:658 BW

Werkgever moet werknemer in de gelegenheid stellen om zijn wettelijk minimum aan vakantieaanspraken op te nemen. 

 • De werknemer stelt vast, de werknemer bepaald, tenzij gewichtige reden om dat anders te doen. 
 • Verzoek schriftelijk, binnen 2 weken reageren. Afgeweken per cao als het gaat om de bovenwettelijke vakantieaanspraken, verlening van de 2 weken termijn.  Tijdig vaststellen vakantie, beslistermijn van de werkgever. 
 • Gewichtige reden: Ernstige verstoring van de bedrijfsvoering, verzoek moet zo zwaar wegen dat hij het belang van de werknemer redelijkerwijs moet wijken
 • Vakantiebesluit, medezeggenschapsorgaan, incorporatiebeding.
 • 2 weken minimum aaneengesloten, vakantieaanspraken moeten wel toereikend zijn.
 • Vakantieaanspraken overschrijdt, worden verrekend met nog op te bouwen vakantieaanspraken, of met het laatste loon. 
 • Bedrijfsvakantie, onvoldoende vakantieaanspraken. Behoudt recht op vakantie en op loondoorbetaling zonder verrekening mogelijkheid. Kan worden afgeweken per CAO of als de werknemer kan worden verweten dat hij onvoldoende vakantieaanspraken heeft. 
 • Wijzigen tijdvak, overleg behoorlijk en tijdig moet plaatsvinden. Schade, wijziging van tijdvak, door de werkgever vergoed. ( materiële schade, annuleringskosten. )

Opnemen vakantiedagen:

Art. 7:634 BW 🡪 werkgever is verplicht om de werknemer in de gelegenheid te stellen jaarlijks zijn vakantie op te nemen.

De werkgever stelt de vakantie vast overeenkomstig de wensen van de werknemer. Werkgever heeft alleen het laatste woord als er gewichtige redenen voor bestaan. Dit moet hij dan schriftelijk mededelen aan de werknemer binnen 2 weken. Als hij dit niet doet, staat de vakantie van de werknemer vast, art. 7:638 lid 2 BW. (wie zwijgt, stemt toe).

Recuperatiefunctie vakantie:

Art. 7:638 lid 2 BW 🡪 Geeft aan waar de vakantiewetgeving oorspronkelijk voor bedoeld was; het eenmaal per jaar op adem komen na een jaar hard werken. Werknemer bepaalt zelf wanneer en voor welke periode hij zijn vakantiedagen wil opnemen.

Vakantie is vrijgesteld zijn van de arbeidsverplichting met recht op behoud van loon en vakantiebijslag!!

De uitvaartverzekering: beter niet over het hoofd zien

Filed under: Uncategorized — Ethan Alexander @ 8:05 am

Mensen houden er niet van om te denken aan de dood van henzelf of van hun geliefden. Echter zal dit de feit over de dood niet veranderen. Vroeg of laat zal je de dood tegemoet komen en de aarde moeten verlaten. Mensen denken liever aan het leven in plaats van de dood. Ze willen er niet aan denken dat ze ooit zullen sterven. De gedachte hieraan is angstig. Er bestaan zelfs mensen die niet geloven in de fysieke dood. Je wilt liever denken aan je kinderen, je familie, je werk, je vrienden en alle leuke dingen in het leven. Oudere mensen die denken er wel vaker aan. Voor hen is het bijna het einde van het leven. Dat kunnen we niet zeggen over jongere mensen.

Zij willen er in geloven dat ze nog vele jaren te leven hebben. Dit zal niet altijd het geval zijn. Mensen kunnen ook op vroege leeftijd sterven. Wat gebeurt er nou als er een plotse overlijden plaats? Zal jij als de overledene al de kosten en de organisatie van de begrafenisceremonie aan je nabestaanden willen overlaten? Of je zal niet de arme zijn en een boel geld achterlaten voor je familie. Dit zal echter de realiteit van de uitvaartorganisatie niet veranderen.

Of je het geld nou wél hebt of niet. Je nabestaanden zullen het allemaal zelf moeten organiseren tijdens de zware rouwperiode. Om dit te voorkomen is het raadzaam om je eigen uitvaart te plannen door een uitvaartverzekering af te sluiten. Het is vooral verstandig voor mensen die dat geld niet opzij kunnen leggen. Met een uitvaartverzekering zul je ervoor zorgen dat je met een klein bedrag per maand je eigen uitvaart verzekerd hebt qua organisatie en de kosten. De eerste stap is om de verschillende uitvaartverzekeringen vergelijken

De dood zal op een moment plaatsvinden waar niemand aan zit te denken. Of je nou ziek bent of gezond. Zelfs de ziektes kunnen worden genezen. De dood is iets wat zeker zal plaatsvinden maar je nooit zeker bent wanneer het zal plaatsvinden. Het is ook niet erg om te denken aan de dood van je familieleden of jezelf. Want het gaat iedereen uiteindelijk overkomen. Dan is het verstandig om er even over na te denken.

Je kunt het samen met je familieleden doen of in je eentje. Hoe sneller je eraan denkt, hoe voordeliger het voor je uitkomt. Wat verstaan we hieronder? De verzekeringsmaatschappij zal de prijzen van de uitvaartorganisatie van de dag van de afgesloten polis berekenen. Tijdens de begrafenis zullen dan niet de prijzen van dien gelden, maar biedt de verzekeringsmaatschappij de gewenste accessoires voor hetzelfde tarief dat ze waren op het moment van de overeenkomst.

Een uitvaartverzekering gaat inhoudelijk over de kosten van de ceremonie en over de inhoud van de organisatie. Denk hierbij aan de grafkist, de grafsteen, de kleding die de overledene zal dragen, de bloemen, het eten en drinken voor de gasten, en de huur van de lijkwagen. alles zal gepland worden zoals jij het wilt. De verzekeringsmaatschappijen hebben dan ook verschillende pakketten voor ieder zijn eigen wensen. De kosten zullen in termijnen worden betaald aan de verzekeringsmaatschappij en tijdens de uitvaart zal de verzekeringsmaatschappij het bedrag aan de verantwoorde familielid terugbetalen. 

Dus het is zeer van belang om tijdig aan een uitvaartverzekering te denken. Niet alleen om de kosten, maar ook om de organisatie die geplant moet worden door de nabestaanden als er geen uitvaartverzekering is afgesloten. Wensen over verdeling van de nalatenschap worden opgenomen in een testament: https://testamentopstellen.eu/. Niemand zal zijn geliefden de druk op de schouders willen laten tijdens een rouwperiode. 

Het beroep van de letselschadeadvocaat in Dordrecht

Filed under: Uncategorized — Ethan Alexander @ 8:05 am

Een letselschade advocaat is een juridische professional die persoonlijke juridische diensten verleent aan degenen die beweren lichamelijk of geestelijk gewond te zijn (fysiek of emotioneel), als gevolg van de nalatigheid van een derde partij, een organisatie, een openbare entiteit of een overheidsinstantie. Letselschadeadvocaten oefenen voornamelijk praktijk uit op het gebied van letselschaderecht, bekend als onrechtmatige daad.

In de juridische wereld is de wetgeving inzake persoonlijk letsel gericht op claims van mensen die lichamelijk letsel hebben opgelopen als gevolg van nalatigheid van anderen, organisaties, openbare entiteiten of overheidsinstanties. Deze verwondingen kunnen elk soort letsel omvatten, variërend van lichte brandwonden tot levensbedreigende situaties.

Wat doet een letselschade advocaat precies? Deze advocaten zijn werkzaam ter verdediging van hun cliënt(en) die door het optreden van een andere partij, organisatie of overheidsinstantie schade heeft geleden. Wanneer ze worden opgeroepen om een ​​cliënt te vertegenwoordigen die betrokken is bij een persoonlijke letselzaak, moeten ze op de hoogte zijn van de wetten op dit rechtsgebied maar ook van alle ins- en outs van het specifieke dossier. Met andere woorden, ze moeten in staat zijn om alle ins en outs te kennen om hun cliënt(en) zo snel mogelijk te kunnen helpen.

De rol van letselschade advocaten is afhankelijk van de aard van het letsel dat de cliënt mogelijk heeft opgelopen. Als de cliënt bijvoorbeeld lichamelijk letsel heeft opgelopen, zoals snijwonden, kneuzingen, gebroken botten, verstuikingen, schaafwonden, enz., zal de advocaat zich meer richten op het verkrijgen van een vergoeding voor de medische rekeningen van het slachtoffer. Als het letsel daarentegen werd veroorzaakt door een mentaal trauma, zal de advocaat zich waarschijnlijk meer richten op het krijgen van compensatie voor het emotionele leed dat het slachtoffer heeft geleden. Daarom moet deze volledig zijn opgeleid om de unieke behoeften van elke zaak te behandelen.

Naast het specifieke letsel dat de cliënt heeft opgelopen, moet een letselschade advocaat ook bekend zijn met de wetten rond het rechtsgebied waarin hij / zij werkt. Op deze manier weten ze of de wetten die van toepassing zijn op hun praktijk relevant zijn of niet. In bijvoorbeeld de VS kan het zijn dat letsel bijvoorbeeld is opgetreden in een staat waar de wetten met betrekking tot persoonlijk letsel anders zijn dan die in hun eigen staat. Men moet verder op de hoogte te zijn van alle wetswijzigingen die kunnen zijn doorgevoerd.

Een andere belangrijke factor waarmee een advocaat vertrouwd moet zijn, is de juridische procedure bij het indienen van een zaak. Ze moeten zich ervan bewust zijn hoe lang het duurt voordat het gerechtelijk systeem hun zaak behandelt, hoeveel geld en tijd het hen kost om een ​​claim in te dienen en welke andere belangrijke feiten de zaak nodig heeft om in overweging te worden genomen bij het bepalen van de schadevergoeding. Bovendien moeten ze in staat zijn om hun klanten het beste advies te geven en ervoor te zorgen dat ze over alle informatie beschikken die nodig is om hun zaak op een eerlijke manier te bewijzen.

Ten slotte is het bij het inhuren van een letselschade advocaat Dordrecht belangrijk dat de cliënt zich verdiept in de mogelijkheden om een advocaat in te huren die op basis van pro deo of no-cure-no pay werkt, wat betekent dat de advocaat geen kosten in rekening brengt, tenzij hij wint. Dan verdient een advocaat alleen geld als hij een zaak wint en een vergoeding krijgt voor zijn cliënt. Dit is in Nederland niet altijd toegestaan. De letselschadejurist is een essentieel onderdeel van ons rechtssysteem. Verwondingen veroorzaakt door nalatigheid van andere partijen, overheidsinstanties, organisaties, overheidsinstanties en zelfs overheidsinstanties mogen nooit lichtvaardig worden opgevat.

Hoe kan een goede letselschade advocaat mij helpen?

Filed under: Uncategorized — Ethan Alexander @ 8:04 am

Een letselschadeadvocaat is een juridische professional die juridische diensten aanbiedt specifiek voor diegenen die beweren persoonlijk letsel opgelopen te hebben, psychisch of fysiek, als gevolg van de nalatigheid van een ander individu, bedrijf, overheidsinstantie of organisatie. Letselschadeadvocaten oefenen voornamelijk uit op het gebied van het personenrecht, bekend als onrechtmatige daad. Wet inzake onrechtmatige daad verwijst naar het gebied van het burgerlijk recht dat zowel burgerlijke als strafzaken omvat waarbij elk type letsel betrokken is. Letselschadeadvocaten zijn advocaten die samenwerken met andere juridische professionals en medische professionals zoals artsen en verpleegkundigen om hun cliënten te helpen die het slachtoffer zijn geworden van persoonlijk letsel.

Letselschade advocaten kunnen wettelijk verplicht zijn om een ​​door de staat gecertificeerde speciale interesse in letselschadewet te hebben, zodat cliënten op hen kunnen vertrouwen voor advies en vertegenwoordiging over juridische kwesties met betrekking tot letsel. Sommige letselschadeadvocaten werken solo of parttime, terwijl anderen hun diensten aanbieden als onderdeel van een verzekeringsmaatschappij. Een verzekeringsmaatschappij werkt samen met een letselschadeadvocaat samen met een groep verzekeringsmaatschappijen om klanten te helpen de wettelijke vergoeding te krijgen die ze verdienen.

Advocaten voor letselschade werken in de juridische arena om ervoor te zorgen dat hun cliënten het recht hebben om gerechtigheid te eisen tegen een aanvaller voor enig letsel of schade die zij hebben opgelopen als gevolg van een ongeval of letsel. Het is ook belangrijk om te weten dat advocaten op dit gebied hun cliënten kunnen helpen compensatie te krijgen voor het verlies aan inkomen, de verloren tijd en de medische kosten die worden gemaakt door te herstellen van een blessure.

Veel mensen denken ten onrechte dat alleen mensen die gewond zijn geraakt bij auto-ongelukken de hulp van een letselschade advocaat inhuren. Er zijn echter andere omstandigheden waarin een slachtoffer van persoonlijk letsel een persoon, organisatie of overheidsinstantie kan aanklagen voor hun verwondingen, en een letselschadeadvocaat kan deze mensen mogelijk helpen bij het indienen van claims voor de schade die ze hebben geleden.

In het algemeen is een letselschadeadvocaat een advocaat die juridische vertegenwoordiging biedt aan mensen die beweren persoonlijk letsel te hebben opgelopen als gevolg van nalatigheid van een ander individu, bedrijf, overheidsinstantie of instelling. Het is echter belangrijk om te beseffen dat niet alle letselschadeadvocaten juridische vertegenwoordiging bieden voor de verwondingen en schade van hun cliënten. Sommige advocaten werken als een eenmanszaak die uitsluitend optreedt als letselschadeadvocaat. terwijl anderen werken als juridische assistenten die gespecialiseerd zijn in de gespecialiseerde gebieden van het letselschaderecht.

Andere advocaten werken zelfstandig, maar werken ook nauw samen met het advocatenkantoor dat zij in een zaak vertegenwoordigen. Ze verwijzen hun zaken vaak door naar een advocatenkantoor als de cliënt geen letselschadeadvocaat heeft, omdat de zaak dergelijke expertise van hun kant vereist. Als iemand persoonlijk letsel heeft, dient hij een claim in en wil hij vervolgens een privéadvocaat inhuren om hem te vertegenwoordigen. Het is belangrijk om te onthouden dat sommige letselschadeadvocaten een provisie van hun cliënten in rekening brengen als onderdeel van hun juridische kosten. In sommige gevallen zal de advocaat zijn cliënten hun provisie laten betalen als de advocaat van mening is dat ze hun zaak niet naar behoren kunnen verdedigen.

Bovendien brengen sommige letselschadeadvocaten kosten in rekening als hun cliënten vragen dat de zaak voor de rechter wordt gebracht in plaats van naar bemiddeling. De provisie kan ook andere kosten omvatten, zoals de kosten voor het inhuren van een deskundige om documenten te onderzoeken en de kosten van het uitvoeren van onderzoek om de geldigheid van een claim te achterhalen of om te zien of een claim gegrond is. Dit is nog een reden waarom veel advocaten hun diensten aanbieden als eenmanszaak of partner in een advocatenkantoor.

In de meeste gevallen wordt van personen die een letselschadeadvocaat inhuren, verwacht dat ze een soort provisie betalen op basis van het uurtarief van de advocaat. De provisie moet volledig worden betaald wanneer de zaak is afgehandeld, ongeacht of de zaak wordt gewonnen of verloren. Veel advocaten nemen een percentage van het geld dat een cliënt wint, dus de cliënt dient zijn letselschadeadvocaat te raadplegen om te bepalen of hij zich deze regeling kan veroorloven. Het staat de advocaat vrij om kosten in rekening te brengen voor de diensten die hij levert, maar hij moet de cliënt een passende vergoeding geven voor de tijd die hij aan de zaak besteedt.

November 22, 2022

A Useful Lokale SEO Marketing Trick Revealed By An Expert Consultant

Filed under: seo lokaal — Ethan Alexander @ 7:47 pm

SEO appears to be among the most promising employment arenas. Search engine marketing is among the very first things that enter the minds of entrepreneurs but, strangely, the majority of the people don’t conduct anything substantial whilst establishing the startups. SEO or search engine optimization is the practice of improving or boost the caliber and quantity of visitors to your website via search engine organic result listings. If You Read Nothing Else Today, Read This Report from a local SEO specialist.

SEO will continue being relevant for quite a while for the reason that it continues to evolve. Search engine marketing is among the most significant sections of every online marketing campaign. Search engine marketing is so important as it dictates the ranking of your site on search engines. On-page SEO is the procedure for optimising the individual portions of your website via your content and code. While on-site SEO is a rather important portion of succeeding in search engines, there are a number of things to do off-site as a way to achieve benefits. Together with that, local SEO will bind the audience to your site to your advantage.

On-page optimization is the heart of search engine optimization and the trick to targeting the keywords that may make your site a success. It can be one of the cheapest and more rewarding forms of church marketing you can do. Search Engine Optimization isn’t extremely complicated. For a marketer online, search engine optimization is just one of the absolute most important things that ought to be learned. You must think as a search engine. Therefore a site proprietor, so as to generate revenue should be sure the search engine lists his website’s URL, on top, or if not on top then within the first couple of searches. For instance, the search engines understand bounce prices and the sum of time that readers spend on any particular page. They should always be second. When it has to do with the search engines, it’s important your content is recognized as good quality.

The 30-Second Trick for SEO (lokale SEO marketing)

When deciding what keywords you need to concentrate on, you want to consider a few things. Normally, if you apply the keywords 3-4 times on a page which has a lot of text on it that will be sufficient to satisfy the search engines your page has information about the subject. The first thing which you have to do is to choose a keyword which you’re likely to use and then include it inside your title tags. To begin with, it adds more keywords to your website.

The Upside to SEO

Viewing the importance and significance of on-line marketing it is essential for marketers to optimize their site for local clients. If you’ve already planned for optimizing your website do not neglect to optimize your on-line food store for those customers who avail your goods via mobile apps. In case the website doesn’t hold decent ranking, then people don’t visit the website. When the site is completed, the upcoming important step is driving traffic to the website through effective search engine optimization. These days, blogs and company websites focus only on the design of their platform.

A Startling Fact about SEO Uncovered

A website may be versatile tool for your business if you place a lot of work and time into it. It is more affordable than purchasing personal solutions and allows your site to have an excellent visitors. An eCommerce website is not just an outlet from wherever your customers buy the merchandise. If you’re thinking about working with a search engine optimisation company, they ought to be transparent, have a crystal clear history, offer customized planning and pricing and long-term planning. The seo company is something which is facilitated with enough tools, staffs and skill to find the search engine optimization done for your website. Normally, a great seo business will begin with the site audit.

Vital Pieces of SEO

You can search for different varieties of search engine optimisation packages and select the SEO Organization Indian that has an exceptional program that’s within your funds. Each seo package comprises different seo solutions, which means you should select the package which gets hold of the services that you’re seeking your website. Our search engine optimization packages are wholly customized for every single website so as to receive it ranking high in search engine benefits. To have the ability to raise your position, it’s important to use the proper search engine marketing packages that are supplied by the SEO Organization. If it comes to guaranteed rankings, it is ordinarily a scam. Increasing your search engine rankings is not so easy. Achieving high search engine ranking may be a challenging task based on the competition in your specialty and how savage your search engine optimisation skills are.

September 2, 2022

Het erfrecht in de VS

Filed under: Uncategorized — Ethan Alexander @ 8:04 am

Het erfrecht is een van de belangrijkste rechtsgebieden. Dit komt omdat het de rechten van de mensen inhoudt om dingen als land, huizen, sieraden enzovoort te erven. Wanneer mensen overlijden, worden deze dingen eigendom van hun erfgenamen. Er zijn verschillende regels voor mensen, afhankelijk van hun leeftijd en geslacht. Er zijn ook bepaalde regels die van toepassing zijn op gehuwde mensen, terwijl er andere regels zijn voor alleenstaanden.

Wetten over de verdeling van een nalatenschap worden ‘erfrechtwetten’ genoemd. Deze hebben altijd bestaan ​​en zijn geëvolueerd samen met de veranderende economische omstandigheden van mensen. Deze wetten zijn de afgelopen jaren strenger geworden. Dit komt doordat het grootste deel van de rijkdom nu in handen is van weinig mensen. De gewone man is niet in staat gelijke tred te houden met deze veranderingen.

In de VS zijn er verschillende manieren waarop men het bezit kan krijgen dat is achtergelaten door de overleden ouder. Er kan eigendom zijn dat is achtergelaten door een persoon die is overleden zonder enig testament achter te laten. Dit kan van alles zijn van de overledene zoals aandelen, eigendommen, voertuigen, sieraden enz. In de VS dient een formulier ingevuld te worden om deze te krijgen.

Na het indienen van de claim krijgen de erfgenamen de verantwoordelijkheid voor het behandelen en onderhouden van het onroerend goed. Deze taken omvatten het betalen van belastingen over het onroerend goed, het onderhoud van het onroerend goed en zelfs het kopen van het onroerend goed. Als een van deze erfgenamen het onroerend goed wil terugnemen, moet hij / zij de toestemming hebben van de andere erfgenamen die recht hebben op de eigendom van het onroerend goed.

In sommige staten van de VS specificeert de wet niet de minimumleeftijd van de overledene, maar de erfrechtwet staat de erfgenamen toe al hun bezittingen te ontvangen bij het overlijden van de eigenaar. De erfgenamen van een overledene kunnen de erfenis claimen uit de aangifte successierechten, waarna de rest van de erfenis zal worden doorgegeven aan de erfgenamen. In de aangiften successierechten staat het bedrag dat is ontvangen, dat kan worden gestort in de nalatenschap van de overledene of in bewaring kan worden gehouden.

Sommige staten staan ​​toe dat de nalatenschap van de overledene wordt verdeeld tussen de erfgenamen van het onroerend goed als gevolg van een testament, een juridisch document dat wordt opgesteld op naam van de overledene en ook op naam van de langstlevende echtgenoot.

Erfrechtwetten zijn niet alleen van toepassing op eigendommen die zijn achtergelaten door een overleden persoon. Het is ook van toepassing op de eigendommen die zijn achtergelaten door de vader van een zoon, de moeder van een dochter enzovoort. Erfwetten zijn van toepassing op de eigendommen die ouders aan hun kinderen hebben nagelaten. Een vader of moeder kan een eigendom achterlaten voor de toekomstige opvoeding van hun kinderen, aan hun kinderen.

Overervingswetten op eigendom verschillen ook per staat. Sommige staten staan ​​toe dat de kinderen van de overledene eigendommen erven die door hun vader / moeder zijn achtergelaten als gevolg van de wetten inzake overlijden, terwijl andere staten dit strikt verbieden. Andere staten staan ​​toe dat het onroerend goed wordt geërfd, maar het bedrag dat kan worden geërfd, is afhankelijk van het bedrag van de nalatenschap dat door de overledene zou zijn achtergelaten en de staat van de erfrechtwet.

Een ouder kan ook eigendommen erven als de erfelijkheidswetten dit toestaan. Dit geldt vooral voor een ouder wiens kinderen een aanzienlijk bedrag hebben achtergelaten voor hun eigen opleiding. Een geërfd bezit heeft geen waarde totdat het wordt verkocht of verhypothekeerd. De opbrengst van de verkoop van een geërfd onroerend goed wordt beschouwd als het “inkomen” van het onroerend goed en het inkomen kan verder worden verdeeld over de begunstigden. In sommige staten zijn de opbrengsten van de verkoop van een geërfd onroerend goed niet belastbaar, terwijl ze in andere staten belastbaar zijn.

Ook erfrecht kan op elk moment worden gewijzigd. Als de erfrechtwetgeving van een staat zou worden gewijzigd of aangepast, zou er een mogelijkheid zijn dat de successierechten worden aangepast.

Older Posts »

Powered by WordPress