Juridische online community Verzekeringsrecht, arbeidsrecht & notarieel recht

May 13, 2022

De conversie van een arbeidsovereenkomst

Filed under: Uncategorized — Jacob Moore @ 11:52 am

Terzijde schuiven van conversie arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het Uitzendbeding:

Pas na 26 weken kan art 7:668a BW worden toegepast. Conversie wordt 26 weken naar voren geschoven. Bij de berekening wordt rekening gehouden met weken die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan een jaar. Bij onbepaalde geen 26 weken!  Uitzendbeding alleen in iao overeengekomen?

Bedoeling van het uitzendbeding is om de beëindiging van rechtswegen van de uitzendovereenkomst niet aan de partijen bij die overeenkomst over te laten. De uitzendovereenkomst eindigt. Misbruik van bevoegdheid, vordering bij de inlener. ( bijvoorbeeld strijd met gelijkebehandelings wetgeving)

Uitzendbeding als ontbindende voorwaarde. Ook de werknemer kan onverwijld ( met onmiddellijke ingang) opzeggen. Afwijking op grond van cao kan alleen wat betreft de duur van het uitzendbeding, tegengaan van de draaideurconstructie. Vraag hierover advies of meer informatie bij een advocaat in het arbeidsrecht

Draaideurconstructie:

Het onderscheidend element is de arbeid die wordt verricht, die moet wat betreft de inhoud en de arbeidsvoorwaarden niet al te veel verschillen.

Uitzend-cao * ABU * en het fasen systeem MAG ALLEEN TERMIJNEN AFWIJKEN!! 

 Fase A:  Steeds werkzaam op grond van een uitzendovereenkomst met uitzendbeding. Tenzij uitdrukkelijk een uitzendovereenkomst voor onbepaald tijd is aangegaan. 

 • 78 weken
 • Werkzaam bij dezelfde uitzendwerkgever
 • Geen onderbreking van 26 weken of meer bij 2 uitzendovereenkomsten( anders begint de telling op nieuw) 

Fase B:       Uitzendbeding is niet meer van toepassing. 

 • Fase A doorlopen 
 • Max 8 overeenkomsten voor bepaalde tijd en langer dan 2 jaar
 • Minder dan 13 weken onderbreking loopt fase B door.
 • Langer dan 13 korter dan 26 weken begint fase B opnieuw
 • Langer dan 26 weken terug naar fase A

Fase C:

 • Fase B heeft doorlopen of binnen 13 weken na afloop fase B bij dezelfde werkgever
 • Uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
 • Uitzendovereenkomst afgelopen, korter dan 26 weken terug naar fase B< langer dan 26 weken terug naar fase A. 

Constructie ABU-CAO is in strijd met de wet. Deze bevoegdheid hadden ze niet! Bevoegdheid om de termijnen te veranderen, alleen termijnen dus niet tot iets anders. Goed kijken naar de afwijkingsconstructie. M.b.t. de conversietermijnen. Kan dat EUROPEES? Europese hof heeft beslist dat er altijd een overeenkomst voor onbepaalde tijd moet zijn, want die geeft de beste bescherming aan de werknemers. Er zijn grenzen aan bepaalde tijd constructies. Een gespecialiseerde advocaat kan u hierover meer vertellen. 

Donner wilde dit veranderen, kan Europees rechterlijk niet door de beugel. Er zijn te  veel signalen dat het niet klopt. 

Uitzendbeding elementen: 

 • Schriftelijk opgenomen in de uitzendovereenkomst. Kan alleen in de individuele sfeer worden afgesproken ( verschil met bijvoorbeeld proeftijd!) 
 • Beëindiging op verzoek van de inlener als hij dat wil, hoeft geen reden te geven! 
 • Beëindiging van RECHTSWEGE 
 • Verliest zijn effect na 26 weken, afwijking uitsluitend bij CAO 
 • Bij ziekte eindigt de uitzendovereenkomst ( ABU-CAO) 

WAADI

Zowel uitzendrelatie, als detachering. Ter beschikking stellen van arbeidskrachten.. 

4 elementen:

 1. Tegen vergoeding

De intermediair door de inlener wordt beloond voor zijn diensten

 1. Een ander

Zowel natuurlijke als rechtspersoon ( geen intraconcernuitlening)

 1. Onder dienst gezag en leiding

Het uitzendbureau levert iemand die voldoet aan de eisen van de inlener. Vorm van werkgeversgezag dan wordt uitgeoefend door de inlener. Feiten en omstandigheden van het geval doorslaggevend ( Verantwoordelijk bv voor eindresultaat) 

 1. Anders dan krachtens met deze gesloten arbeidsovereenkomst.

Geen arbeidsbemiddeling. 

Uitzondering art 1 lid 3 WAADI.

 1. Geleverde zaak
 2. Collegiale uitlening ZONDER winstoogmerk. Alleen bij wijze van hulpbetoon. Tijdelijke terbeschikkingstelling! 

Voorschriften

Voor het beschikbaar stellen van arbeidskrachten is geen vergunning nodig! De inlenersaansprakelijkheid loopt via de invorderingswet 1990. Geblokkeerde G-rekening, niet de vrije beschikking over de gelden die op deze rekening staan. Belasting en sociale premies. Zit een pandrecht op. 

De flexibele arbeidskrachten ontberen de zekerheid die werknemers met een iao gaat. 

WAADI 

Voorschriften:

 1. Loonverhoudingsvoorschrift, loon gelijkwaardige functies, uitzondering
  1. Deze is van toepassing tenzij op hem een cao van toepassing is met een eigen beloningsregeling of op de inlener een CAO van toepassing is waarin een specifieke regeling os opgenomen over de beloning van ingeleende arbeidskrachten. Art 8 WAADI. Als er niet is geregeld loon betalen wat in bedrijf gebruikelijk is. Per CAO mag je daarvan af wijken. 
 2. Verbod om van de arbeidskracht een tegenprestatie te bedingen
 3. Onderkruipverbod

Dit betekend dat bij een collectief conflict bij een werkgever geen vervangende arbeidskrachten mogen worden gestuurd, om eventueel arbeidsconflict te beïnvloeden.

 1. De informatieverplichting over de arbeidsomstandigheden op de werkplaats.

Bronnenlijst:

https://nieuwarbeidsrecht.com

https://www.alblasarbeidsrecht.nl

https://www.arbeidsrechtforum.nl

https://www.degraaffarbeidsrecht.nl

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress