Juridische online community Verzekeringsrecht, arbeidsrecht & notarieel recht

August 4, 2020

Hoe zit het met vakantie en verlof in het Nederlandse arbeidsrecht

Filed under: arbeidsrecht,Uncategorized — admin @ 12:19 pm

Het verschil tussen:

Vakantie: vrije tijd ( herstel & ontspanning staat centraal)

Verlof: Vrije tijd ( voldoen aan verplichtingen die niet voortvloeien uit een arbeidsrelatie) Verlof met een bepaald oogmerk

Vakantie:

Werknemer vrijgesteld is van de uit zijn iao voortvloeiende verplichting om arbeid te verrichtten. Alleen van toepassing als een vrije dag als vakantie wordt bestempeld. Of dit zo is kan een arbeidsrecht advocaat Rotterdam u haarfijn uitleggen.

Geen vakantie:

 • Algemeen erkende christelijke feestdagen
 • Roostervrije dagen
 • Snipperdagen, tenzij deze met vakantie zijn gelijkgesteld. 
 • Nationale feestdagen 

Minimum vakantieaanspraken 

4x bedongen arbeidsduur per week ( art 7:634 BW )

 • Een werknemer met een iao voor een volledige (voltijdse) werkweek heeft in principe aanspraak op 4 weken vakantie per jaar
 • Heeft de werknemer het afgelopen jaar niet volledig gewerkt, dan wordt het aantal vakantiedagen naar evenredigheid gekort. 
 • Flexwerkers berekening achteraf, kan je wel voorschot vragen. 
 • Ook tijdens proeftijd worden vakantieaanspraken opgebouwd
 • Feitelijke arbeidsduur is doorslaggevend 
 • Van het wettelijke minimumaantal vakantiedagen kan niet worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst of CAO.

Bovenwettelijke vakantieaanspraken

Alle vakantieaanspraken die het wettelijk minimum van een bepaald jaar te boven gaan. Hier mag wel worden afgeweken ten nadele van de werknemer. Per IAO of CAO. Zieke werknemer kan dan worden geconfronteerd met een verminderde opbouw van vakantieaanspraken, voor zover dit het bovenwettelijke gedeelte te boven gaat. 

Art. 7:640 lid 2 BW 🡪 bovenwettelijke vakantiedagen mogen alleen worden uitgeruild of afgekocht als dit vooraf is overeengekomen door werknemer en werkgever bij individuele arbeidsovereenkomst of cao. Vraag een advocaat wat in uw specifieke situatie van toepassing is. 

Opbouw vakantiedagen:

Art. 7:634 BW 🡪

 • Opbouw van vakantiedagen is gekoppeld aan het recht op loon als beslissend criterium.
  •  Bij situaties die voor het financiële risico van de werkgever blijven, zoals het niet hebben van werk of het op non-actief stellen, bouwt de werknemer gewoon vakantiedagen op.
  • Bij een vorm van onbetaald verlof bouw je geen vakantieaanspraken op. 
  • Geen recht op loon, toch opbouw vakantiedagen art 7:635 
 • Opbouw van vakantie vindt plaats naar evenredigheid vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst. Met het verstrijken van de tijd groeien de vakantierechten.
  • Minimaal wordt per jaar viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week opgebouwd (wettelijk minimum). In arbeidsovereenkomsten of cao’s is meestal bepaald dat een werknemer meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum opbouwt. 

  Geen recht op loon, toch opbouw vakantieaanspraken art 7:635 

  • Militaire dienst
  • Onbetaalde vakantie bij nieuwe werkgever. Art 7:641 lid 3 

  Heeft hij aanspraak op vakantie zonder behoud van loon voor de periode waarover hij volgens een verklaring van zijn oude werkgever bij het einde van die arbeidsovereenkomst nog aanspraak heeft.

  • Bijwonen van vakbondsvergaderingen ( om de internationale vakverenigingstandaard in stand te houden.) 
   • Betaald verlof 🡪 opbouw vakantieaanspraken
   • Onbetaald verlof 🡪 geen opbouw vakantieaanspraken. 
  • Onvrijwillige werkeloosheid art 8 BBA – Normaal bedrijfsrisico 

  Bijvoorbeeld bij ontheffing van het verbod van werktijdverkorting, werkwillige niet deelneemt aan een staking. In beide gevallen is van belang in hoeverre op de WG een loondoorbetalingsverplichting rust.  

  • Politiek verlof
  • Langdurig zorgverlof
  • Zwangerschap, bevalling, adoptie en pleegzorg
  • Ziekte.

 

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress